Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  HOSTOUŇ ‚ OKRES KLADNO

ŠKOLNÍ PROJEKTY

          PROJEKTY PROJEKTYšššš       ŠKOLNÍ PROJEKTY  ŠARCHIV PROJEKTŮ

ŠKOLNÍ PROJEKTY  2017/2018

 

CELOŠKOLNÍ, CELOROČNÍ  PROJEKT

HUDBA A POHÁDKA

Pohádka  v písničkách, operách , říkankách i tancích.

 Inspirace Českým muzeem hudby, které také v rámci celoročního projektu navštívíme.

---------------------------------------------------------------------------

PROJEKTY 3. ročník  - I. Malá

Rozvoj čtenářské gramotnosti

3. ročník – Čtení, Sloh  

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Celý rok se budeme věnovat čtení, které nás vrátí do dávných časů našich předků.

Četbu spojíme s projektem ve  Výtvarné výchově    „ STAROČESKÝ KALENDÁŘ“ .

----------------------------------------------------------------------- 

STAROČESKÝ KALENDÁŘ   

Celoroční projekt

3. ročník – Výtvarná výchova, Pracovní výchova

Každý měsíc se budeme snažit  vytvářet dekorace a obrázky , které se budou vztahovat k jednotlivým zvykům a obyčejům našich předků. Seznámíme se s životem na venkově, který byl propojen s přírodou.

------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPRÁVNÝ ČECH – ZNÁ SVOU VLAST

Celoroční téma

3. ročník - Prvouka

Každý by měl znát svou zemi, ve které se narodil a žije.

Jednotlivé tematické okruhy budou děti seznamovat s historií, přírodními zajímavostmi ,

významnými osobnostmi a rekordy naší vlasti.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-----------------------------------------------

 ARCHIV PROJEKTŮ

2016/2017

CELOROČNÍ , CELOŠKOLNÍ PROJEKT

VODA – NEJVZÁCNĚJŠÍ TEKUTINA NA ZEMI

Voda je jediná látka, kterou nelze ničím nahradit a má obrovský vliv na naše zdraví.

V přírodě ji najdeme téměř všude. Pokrývá velkou část zemského povrchu a vznikl v ní život.

Cílem projektu je rozšířit  znalosti o  významu vody .

Seznámit se s výskytem vody v přírodě a ochraně proti znečišťování.

 

 Celoroční projekt v 1. ročníku 2016/2017

( Český jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova, Tělesná výchova – H. Misařová)

MOJE PRVNÍ TŘÍDA

V průběhu roku si budeme všímat proměn přírody v závislosti na ročním období. Seznámíme se

s  pranostikami, tradicemi a hrou dětí v jednotlivých obdobích.

Do sešitu zaznamenáme zajímavé události každého měsíce.

Děti budou vedeny k tomu, aby samostatně pozorovaly a porovnávaly skutečnosti,

operovaly s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uváděly věci do souvislosti,

vytvářely si komplexnější pohled na jevy v přírodě.

Na konci školního roku budeme umět pojmenovat projevy počasí,

užívat názvy pro roční doby s pochopením, co ke kterému období patří.

Každý prvňáček si vytvoří svou „knížku“ „Moje první třída“.

 ------------------------------------------------------------

  

Celoroční téma v 1. ročníku 2016/2017

( Český jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova, Hudební výchova – H. Misařová)

HRAJEME SI S POHÁDKOU

Během roku si připomeneme některé známé pohádky a přidáme i další, které dosud neznáme.

Budeme si povídat o tom, které postavy v pohádce vystupují, co se nám na nich líbí nebo nelíbí.

Vybrané pohádky si zahrajeme. Zjistíme, jak se „pozná pohádka“.

Děti budou vedeny k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře,

 k tomu, aby naslouchaly a následně formulovaly a vyjadřovaly své myšlenky.

  

--------------------------------------------------------------

Celoroční projekt druhého ročníku 2016/2017

( Prvouka, Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní výchova – J. Misař)

ROSTLINY KOLEM NÁS

V průběhu školního roku se naučíme poznat a pojmenovat vybrané rostliny, které se vyskytují v našem okolí.

Děti budou rozvíjet schopnost vyhledávat a třídit informace, spolupracovat  ve skupině,

snažit se formulovat a vyjadřovat své myšlenky, všímat si ekologických souvislostí,

respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí.

Budou zdokonalovat svoje pracovní dovednosti, samostatně pozorovat  přírodní materiál, zpracovávat i uchovávat ho.

 Děti se budou učit v reálném prostředí bezpečně rozpoznat jednotlivé druhy rostlin podle  základních  určovacích znaků.

Z  tematické vycházky  si přinesou část rostliny – např. list, květ.V knize či na internetu vyhledají informace.

Vylisovanou rostlinu  si  nalepí do sešitu a doplní její  název, místo a datum sběru.

Na konci roku si tak každý odnese domů vlastní jednoduchý herbář.

--------------------------------------------------------------

 

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY
( 3.,4. ročník – R. Koukalová )


 ČTEME A LUŠTÍME

Každý měsíc se žáci zábavnou formou seznámí s vybranou knihou.

 Popovídáme si o autorovi knihy a jeho dalších dílech.

Žáci si sami přečtou  úryvek z knihy a vyluští zadané úkoly.
Společně si práci zhodnotíme a žáci se sami vyjádří,

zda se jim kniha líbila/nelíbila a jestli budou v četbě knihy pokračovat.
Cílem tohoto projektu je probudit v žácích chuť ke čtení.

 

--------------------------------------------------------------

CELOROČNÍ  MEZIPŘEDMĚTOVÝ PROJEKT

( 5. ročník – Vlastivěda, Přírodověda, Čtení, Informatika – Iveta Malá )

DETEKTIV, aneb velká pátrací hra

Během celého roku budou žáci pátrat po významu slov, rčení…

Seznámí se s méně známými rostlinami, živočichy , věcmi  i osobnostmi.

Své poznatky si budou žáci zaznamenávat do Detektivní knihy.

--------------------------------------------------------------

CELOROČNÍ  MEZIPŘEDMĚTOVÉ TÉMA

( 5. ročník – Čtení, Informatika, Výtvarná výchova, Hudební výchova  - Iveta Malá )

ROK  MEZI UMĚLCI

V tomto projektu se žáci seznámí s českým i světovým uměním.

Nahlédneme do života a díla malířů, sochařů, architektů, spisovatelů a hudebních skladatelů.

Na konci roku si odneseme spoustu nových poznatků  i  vlastních „uměleckých děl“.

 

---------------------------------------------------------------

Rozvoj čtenářské gramotnosti

( 5. ročník – Čtení, Sloh, Výtvarná výchova, Informatika -  Iveta Malá )

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Navážeme na úspěšnost Čtenářských dílen v loňském roce.

I letos se budeme věnovat četbě vybraných knih. Nově budou žáci pracovat s různými druhy

textu z : časopisů, reklamních letáků, brožur, encyklopedií  i textů získaných z internetu.

---------------------------------------------------------------     

TÉMATICKÉ  PROJEKTOVÉ  VYUČOVÁNÍ

( 5. ročník – Vlastivěda – Iveta Malá )

 

V průběhu celého školního roku se budeme podrobněji věnovat zajímavým tematickým okruhům

např: Cestovní kancelář – poznávání ČR,  Historie školství a jiné…

Témata si budou žáci vybírat samostatně podle zájmu.

Své zeměpisné poznatky budou vlepovat do mapy ,  která bude zároveň sloužit jako školní pomůcka.

Dějepisnou část se pokusíme ztvárnit i dramatizací.

---------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

ŠKOLNÍ  ROK  2015 / 2016

 

 „VYNÁLEZY  KOLEM  NÁS“  -  celoroční školní projekt  ( všechny ročníky)

Seznámíme se s některými vynálezy, které nám změnily a usnadnily život.

Součástí projektu bude návštěva Technického muzea v Praze

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA MŠMT Č. 56 ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI -  Čtenářské  dílny  jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

 v  naší škole se zapojili  žáci  3. ročníku  –  (vedoucí Čtenářské dílny – R. Koukalová)

                                                4. ročníku –  (vedoucí Čtenářské dílny – I. Malá)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Celoroční projekt v 1. ročníku 2015/2016 -    Malý pozorovatel   ( Mgr.  H. Misařová)

Celoroční téma v 1. ročníku 2015/2016 -   Pohádková zahrádka ( Mgr. H. Misařová)

Celoroční  projekt ve 2. ročníku -    Zvířata kolem nás   ( Prvouka , VV – I. Malá)

 Celoroční  projekt ve 3. ročníku  -   České pověsti ( Prvouka, Vv  – I. Malá)

 Celoroční  projekt ve 3. ročníku -   S angličtinou za zvířátky ( Anglický jazyk – R.Koukalová)

 Celoroční  soutěžní hra s tématickými okruhy ve 4. a 5. ročníku ( Vlastivěda, Přírodověda, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Čtení  - I. Malá)  -    Středověk, Karel IV. (připomeneme si 700 let od narození „Otce vlasti)...

 Celoroční  projekt ve 4. 5. ročníku   - S angličtinou kolem světa ( Anglický jazyk – R. Koukalová)

  "Tvoje tvář má známý hlas"  -   Hudební výchova  (4. a 5. ročník, I. Malá)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            ŠKOLNÍ ROK  2014/2015

 "NÁRODNÍ  DIVADLO"

Celoškolní projekt 1. - 5. ročník ( mezipředmětové téma +  výlet do Národního divadla).

 "Anglicky mluvící země "

Mezipředmětový projekt (Aj, Hv)  - 4. a 5. ročník (R. Koukalová)

 „ZVÍDAVÁ ŽIRAFA“

Celoroční mezipředmětový projekt  na podporu čtenářské gramotnosti

 ( Vl, Př, Čt, Sl, Vv, Pv)  -  4. a 5. ročník  (I. Malá)

 „SOVÍ ČTENÍ“

Celoroční projekt na podporu čtenářské gramotnosti

( Čt, Sl) – 4. a  5. ročník ( I. Malá)

 „ ROČNÍ OBDOBÍ “

Celoroční projekt  v předmětu  PRVOUKA

 ( Prv 2. ročník)  - I. Malá

 „ ČESKÉ POVĚSTI“

Celoroční projekt v předmětu PRVOUKA

O Čechovi, O Libuši, O hoře Blaník, O golemovi, O Staroměstském orloji, O Faustovi, O Horymírovi.....

( Prv 3. ročník)  - I. Malá

 Celoroční projekty v 1. ročníku 2013/2014 ( Mgr H. Misařová)MOJE PRVNÍ TŘÍDA -  Do konce školního roku budeme umět užívat názvy pro roční doby s pochopením, co ke kterému období patří. Zvládneme některé dětské  lidové hry, říkanky, pranostiky, poznáme recepty staročeské kuchyně, tradiční české svátky.Každý prvňáček si vytvoří svou „knížku“ Moje první třída.S FERDOU DO ANGLIČTINY ( Mgr H. Misařová) Anglický jazyk, Hudební výchova -   Děti budou vedeny k tomu, aby porozuměly jednoduchému sdělení v anglickém jazyce, vzájemně spolupracovaly na jednoduchém úkolu v „anglicky hovořící skupině“, získávaly sebedůvěru při vystupování před kolektivem, nebály se mluvit anglicky.Koncem školního roku si zahrajeme krátké vystoupení s písničkami, říkankami. Celoroční téma v 1. ročníku 2013/2014 POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA ( Mgr H. Misařová) „ZVÍDAVÁ ŽIRAFA“Celoroční mezipředmětový projekt  na podporu čtenářské gramotnosti ( Vl, Př, Čt, Sl, Vv, Pv)  -  4. a 5. ročník  (I. Malá) „SOVÍ ČTENÍ“Celoroční projekt na podporu čtenářské gramotnosti ( Čt, Sl) – 4. a  5. ročník ( I. Malá) „ ROČNÍ OBDOBÍ “Celoroční projekt  v předmětu  PRVOUKA  ( Prv 2. ročník)  - I. Malá „ ČESKÉ POVĚSTI“Celoroční projekt v předmětu PRVOUKA ( Prv 3. ročník)  - I. Malá  Během roku si připomeneme některé známé pohádky a přidáme i další, které dosud neznáme. Budeme si povídat o tom, jaké postavy v pohádce vystupují, co se nám na nich líbí nebo nelíbí. Zjistíme, jak se „pozná pohádka“.Celoroční projekty 2. a 4. ročník ( I. Malá) ROK  V  ŽIVOTĚ  NAŠICH  PŘEDKŮ - Zvyky a obyčeje našich předků jsou plné lidového moudra a pokory k životu a přírodě.Děti si zjištěné informace budou zaznamenávat do vlastní „ knihy“  -  Rok v životě našich předkůCeloroční téma 3. a 5. ročník ( I. Malá)„TŘÍDNÍ  ČTENÁŘ“ - ČTENÁŘSKÁ  GRAMOTNOSTSpolečně si budeme vyprávět o knihách, které děti četly.Během roku se seznámíme s několika díly českých spisovatelů a jejich životem. Přečteme si ukázky z vybrané knihy . Žáci  budou mít možnost si knihu zapůjčit a dočíst doma.Celoroční mezipředmětový projekt  3. a 5. ročník( I . Malá)„VŠEZNÁLEK“ - (UDÁLOSTI  MINULÝCH  DNŮ, MĚSÍCŮ  A ROKŮ)Vyhledávání informací v knihách, encyklopediích, časopisem, novinách a na internetu.Zjištěné informace vztahující se k danému měsíci budeme zaznamenávat do „knihy“ -  VšeználekMezipředmětové projektové téma 3. a 5. ročník ( I. Malá) ŠKOLA NA PŘELOMU 17. A 18. STOLETÍ -  (v březnu doplněno výukovým programem v Národním pedagogickém muzeu J.A.Komenského) Mezipredmětové  projektové  téma  3. – 5. ročnik ( I. Malá)PŘÍCHOD  CYRILA  A  METODĚJE  NA  VELKOU  MORAVUProjektové téma  - 3. a 5.  ročník ( I. Malá) ,  Přírodověda, Výtvarná výchova ČAJ - Druhy, historie, květiny z čajových sáčkůProjektové téma -  Vlastivěda , Vv / 4. ročník ( I. Malá)KAREL IV. - Zajímavosti, ukázky , knihy, internet, prezentace, vitráž - výroba

ŠKOLNÍ ROK   2013/ 2014

 

 

MOJE PRVNÍ TŘÍDA

Celoroční projekt v 1. ročníku ( Mgr H. Misařová)

S FERDOU DO ANGLIČTINY

 Celoroční téma v 1. ročníku ( Mgr H. Misařová)

 POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA

---------------------------------------------------------------------------------------------

  Celoroční projekty 2. a 4. ročník ( I. Malá) Prvouka. Výtvarná výchova

Doplněno výletem do Přerova nad Labem

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Celoroční téma 3. a 5. ročník ( I. Malá) Čtení, Sloh, Výtvarná výchova

„TŘÍDNÍ  ČTENÁŘ“ - ČTENÁŘSKÁ  GRAMOTNOST

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Celoroční mezipředmětový projekt  3. a 5. ročník( I . Malá) - Prvouka, Vlastivěda, Čtení, Informatika

„VŠEZNÁLEK“

---------------------------------------------------------------------------------------------

 Mezipředmětové projektové téma 3. a 5. ročník ( I. Malá) - Prvouka, Vlastivěda, Informatika, Čtení, Sloh, Vv

 ŠKOLA NA PŘELOMU 17. A 18. STOLETÍ 

 (v březnu doplněno výukovým programem v Národním pedagogickém muzeu J.A.Komenského)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezipredmětové  projektové  téma  3. – 5. ročnik ( I. Malá) Vlastivěda, Prvouka, Čtení, Vv

PŘÍCHOD  CYRILA  A  METODĚJE  NA  VELKOU  MORAVU

 Projektové téma  - 3. a 5.  ročník ( I. Malá)   Přírodověda, Výtvarná výchova, Prvouka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ČAJ 

 Projektové téma -  / 4. ročník ( I. Malá) Vlastivěda , Vv 

 

 

 

 

TOPlist